Stanovy

Tento dokument v PDF formátu.

Stanovy občanského sdružení DolníBerounka.NetČl. I. Základní ustanovení

 1. Sdružení DolníBerounka.Net (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob.

 2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona Č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Sídlem sdružení je Alešova 769, 25228 ČernošiceČl. II. Činnost sdružení

 1. Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

  1. Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí.

  2. Provozování informačního systému.

  3. Podpora využívání internetu a informačních technologií.

  4. Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

  5. Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.

  6. Poskytovat poradenství a konzultace členům.

  7. Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost.

  8. Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení cílů sdružení, nebo je součástí jiného takového projektu.

  9. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů.

  10. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.Čl. III. členství ve sdružení

 1. členem sdružení se může stát fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami i cíli sdružení.

 2. členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů.

 3. Zájemce o členství se po podání přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako Čekatel členství. Čekatel členství se dnem přijetí přihlášky zapíše do seznamu Čekatelů. Čekatel členství se může podílet na plnění cílů sdružení.

 4. O vzniku členství rozhoduje Rada. Při rozhodování o přijetí nového člena vezme v úvahu především doporučení a reference stávajících členů a technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení.

 5. člen sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství na dobu minimálně 3 měsíce. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské poplatky a nemá právo využívat produkty sdružení a rozhodovat v orgánech sdružení.

 6. členství zanikne výmazem ze seznamu členů sdružení.

 7. členství ve sdružení končí:

  1. Vystoupením člena ze sdružení.

  2. Rozhodnutím schůze členů o vyloučení člena.

  3. Úmrtím člena.

  4. U právnické osoby i jejím zrušením

  5. Zánikem sdružení.

 8. Schůze členů může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

  1. člen sdružení nezaplatil členské poplatky ani po výzvě Rady v dodatečně stanovené lhůtě.

  2. člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn Radou.Čl. IV. Práva a povinnosti člena

 1. člen Sdružení má právo:

  1. Účastnit se jednání schůze členů, hlasovat na ní a podávat návrhy.

  2. Volit a být volen do orgánů sdružení.

  3. Využívat, za podmínek stanovených Radou, produkty sdružení (připojení k lokální síti a Internetu, šiřitelné programové prostředky, konzultace, organizační a technická podpora aj.).

  4. Navrhovat kontrolu činnosti sdružení Kontrolní komisi.

 2. člen Sdružení má povinnost:

  1. Dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny interní řády sdružením vydané.

  2. Platit ve stanovených lhůtách členské poplatky.

  3. Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení.

  4. Dle svých schopností a možností přispívat k prospěchu a rozvoji sdružení.

  5. Svědomitě a odpovědně vykonávat funkce v orgánech sdruženíČl. V. Orgány sdružení

 1. Schůze členů

  1. Schůze členů je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. Schůzi členů svolává Rada sdružení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. Rada však svolá Schůzi členů kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo Kontrolní komise sdružení. V tomto případě je Rada povinna svolat schůzi členů nejpozději do jednoho měsíce. Schůze členů může být uskutečněna také elektronickou formou.

  2. Schůze členů se svolává oznámením na WWW serveru sdružení a rozesláním informace všem členům sdružení elektronickou poštou(pokud tuto člen sdělil Radě) nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.

  3. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

  4. Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 25% členů z celkového počtu sdružení.

  5. Schůzi členů vede předsedající určený Radou.

  6. Na schůzi členů je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání Schůze členů jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.

  7. Výhradně Schůzi členů přísluší:

   1. Volit z členů rovnou, přímou volbou členy Rady.

   2. Volit z členů rovnou, přímou volbou Kontrolní komisi.

   3. Odvolávat hlasováním členy Rady nebo Kontrolní komisi sdružení.

   4. Schvalovat maximální výši všech poplatků podle návrhu Rady.

   5. O změně stanov a zániku sdružení, rozhoduje schůze členů třípětinovou většinou hlasů všech členů sdružení.

   6. Schůzi členů dále přísluší:

   7. Schvalovat zprávu Rady o hospodaření a zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti sdružení za uplynulý kalendářní rok.

   8. V případě zániku sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.

   9. Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.

 2. Rada

  1. Rada je výkonným orgánem sdružení, je minimálně pětičlenná včetně předsedy.

  2. Rada je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

  3. Radě přísluší:

   1. Volit ze svých členů předsedu a místopředsedy sdružení.

   2. Odvolávat předsedu a místopředsedy sdružení.

   3. Přijímat interní řády sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Schůze členů.

   4. Rozhodovat o přijetí nových členů sdružení, navrhovat Schůzi členů jejich vyloučení a má právo pozastavit členství členovi, kterého hodlá Schůzi navrhnout k vyloučení.

   5. Vést seznam členů sdružení jakož i jeho podpůrné evidence.

   6. Spravovat majetek sdružení.

  4. Radě dále přísluší:

   1. Svolávat schůzi členů a určovat jejího předsedajícího.

   2. Podávat schůzi členů zprávu o výsledcích hospodaření.

   3. Provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, nebo interními řády.

   4. Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům sdružení.

  5. Zasedání Rady svolává předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

  6. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

  7. Rozhodnutí Rady jsou ve formě písemné, ověřené podpisy přítomných členů Rady, či ve formě soupisu rozhodnutí v elektronické podobě dostupné běžnými prostředky všem členům.

  8. Rada umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí Rady, Kontrolní komisi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s Činností sdružení.

  9. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde členská schůze, přebírá její pravomoci Rada

 3. Předseda

  1. Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Zastupuje sdružení navenek a jedná samostatně jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí Rady nebo Schůze členů.

  2. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné Činnosti sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Schůzi členů.

 4. Místopředseda

  1. Místopředseda zastupuje předsedu v případě, jej písemně pověřil Předseda. V rámci pověření je pak oprávněn jednat shodně a stejným způsobem jako by jednal předseda.

 5. Kontrolní komise

  1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem sdružení.

  2. Kontrolní komise je minimálně dvoučlenná a volí ji Schůze členů.

  3. Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření sdružení, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních Činností sdružení. Rada je povinna poskytnout kontrolní komisi veškeré materiály související s Činností sdružení.

  4. Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a Schůzi členů předkládá zprávu o kontrole hospodaření a činnosti sdružení za uplynulý kalendářní rok.

 6. Společná ustanovení o orgánech sdružení.

  1. Funkce Kontrolní komise a člena Rady jsou neslučitelné.Čl. VI. Technická komise

 1. Technická komise je odborným poradním orgánem Rady. Je sestavena z jednotlivých zástupců bodů páteřní sítě a slouží k posuzování technické, odborné nebo speciální problematiky.

 2. Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který technickou komisi ustanovil nebo interní řád sdružení. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení a to uvedením v organizačním řádu sdružení

 3. Doporučení Technické komise nejsou pro Radu sdružení závazná, rada je však bere v potaz.

 4. členové Technické komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou z kandidátů navržených Radou.Čl. VII. Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

  1. Členské příspěvky.

  2. Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.

  3. Výnosy majetku

 2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.

 3. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Radou nejpozději do konce února následujícího roku.

 4. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá Rada Schůzi členů.Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a provozní řád sdružení.

 2. Sdružení má právo obracet se v souladu s cíli své činnosti na státní a komunální orgány s peticemi, stížnostmi a žádostmi.

 3. Ukončením členství končí i členství v orgánech sdružení.

 4. První Radou sdružení jsou členové přípravného výboru.